Nasze publikacje

Najnowsze


Dodany przez Paweł | 2016/01/15

Wokół rynku ubezpieczeniowego
Spośród instytucji kontrolowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego możemy wyróżnić między innymi banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe i towarzystwa ubezpieczeniowe.

To właśnie tymi ostatnimi zamierzam zająć się w tym artykule.

Do najważniejszych zadań KNF w odniesieniu do ubezpieczyciela należy zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań. Rola ta nie jest jednak przypisana do jednego podmiotu. Podobne zadanie stoi chociażby przed Rzecznikiem Ubezpieczonych, każde towarzystwo ubezpieczeniowe powinno więc liczyć się z tym, że będzie nadzorowane i karane w przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań.

Niewielu klientów zakładów ubezpieczeniowych zdaje sobie jednak sprawę z tego, że udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych w odniesieniu do ubezpieczeń obowiązkowych, nie leży już ani po stronie Komisji Nadzoru Finansowego, ani Rzecznika Ubezpieczonych, ani niewspomnianej wcześniej Polskiej Izby Ubezpieczonych, ale zupełnie innej instytucji.

W Polsce do ubezpieczeń obowiązkowych zaliczamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy samochodów, OC rolników, ubezpieczenie budynków gospodarczych od pożarów i innych zdarzeń losowych, oraz ubezpieczenia wynikające z ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych, którymi jednak nie będziemy się w tym miejscu zajmować.

W odniesieniu do OC posiadaczy aut, taką instytucją będzie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który powinien pokryć nasze roszczenie, nawet gdy wskutek regulowanego ustawą wyłączenia odpowiedzialności towarzystwo ubezpieczeniowe będzie z tego obowiązku zwolnione (gdy np. sprawca był pijany, lub wszedł w posiadanie pojazdu sprawcy wbrew woli właściciela). Istnienie tego funduszu nie zdejmuje jednak odpowiedzialności ze sprawcy, który przekroczył prawo - UFG ma bowiem prawo domagać się od niego zwrotu wypłaconych środków.

Okiem reportera


ubezpieczenia
finanse
biznes
pieniądz